Правила за изпращане на електронни съобщения и призовки

      Вътрешни правила за достъп до обществена информация

      Вътрешни правила за случайно разпределяне на делата

      Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница на Районен съд - гр. Попово

      Вътрешни правила за подбор и назначаване на съдебни служители

      Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица

      Вътрешни правила за чрез ПОС терминали на държавни  такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки

      Етичен кодекс на съдебните служители от Районен съд Попово

      Вътрешни правила за организацията на работа, правила за поведение, начин за определяне и изплащане на възнагражденията на съдебните заседатели в Районен съд - Попово

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

за организацията на публикуването на

съдебните актове в електронната страница на

РАЙОНЕН СЪД – ПОПОВО

 

                                                                                                                             

 

Настоящите правила са съобразени с изискванията на чл. 64, ал. 1 и 2 от ЗСВ; с решението на ВСС от заседанието, проведено на 29.10.2009 г. и със становището на Комисията за защита на личните данни относно прилагане на ЗЗЛД при изпълнение на нормата на чл. 64, ал. 1 от ЗСВ.

 

1.1. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.    

1.2. Съдиите и съдебните служители следят за спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, както и съобразяват правилото на чл. 64, ал. 2 от Закона за съдебната власт, актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, да се публикуват без мотивите им.

1.3. Всеки съдебен служител, работил по свършено дело, има задължението да подготви постановения съдебен акт за публикуване в електронната страница на съда, като преди това следва да обезличи имената, единните граждански номера и адресите на физическите лица, участници в процеса.

1.4. Съдиите и съдебните служители вземат мерки за гарантиране невъзможността за идентифициране на физическите лица, като освен инициализиране на имената на физическите лица, заличаването на единните граждански номера и адресите, бъдат заличени признаците, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето, които въпреки инициализирането на имената на лицата биха могли да способстват идентифицирането на физическите лица.

1.5. Двете имена на съдията, постановил съдебния акт, както и двете имeнa на прокурора, участвал по делото, не подлежат на обезличаване.

1.6. В случай на необходимост, съдията-докладчик по съответното дело дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.

 

ПУБЛИКУВАТ СЕ БЕЗ МОТИВИТЕ:

- присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати – чл. 263, ал. 1 и 2 от НПК;

- съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността - чл. 136, ал. 1 от ГПК;

- актовете по дела по Закона за защита срещу домашно насилие;

- актовете по дела за издръжка или за изменение на издръжка;

- актовете по дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради нищожност или развод;

- актове по дела за установяване на факта на раждането или смъртта.

 

НЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ:

- актове, на които е поставен гриф за сигурност (класифицирани съдебни актове);

- съдебни актове по граждански дела, постановени по охранителни производства – разводи по взаимно съгласие; искове по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация и др.;

- съдебни актове по молби или жалби от гражданскоправен характер, касаещи случаи на съдебна администрация - разпореждания с влогове в банки; разпореждания с имущества на деца; назначаване на особен представител и др.;  

- съдебни актове - определения, с които съдът се е произнесъл по искане за допускане на обезпечение на бъдещ или на предявен иск;

- съдебни актове по издаване на заповеди по чл. 417 от ГПК и по чл. 410 от ГПК;

- актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата;

- актове, постановени в производства по съдебна поръчка;

- актове, засягащи следствена или банкова тайна - решения по чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции; определения, с които се разрешава и/или се одобрява обиск, претърсване или изземване и др.; определения, с които се разрешава принудително изземване на образци за сравнително изследване; разпити на обвиняем или на свидетел пред съдия; 

2.1. Съдебните актове се публикуват незабавно след постановяването им на интернет - страницата на Районен съд – Попово.

2.2. Публикуването на диспозитива на присъдата става незабавно след обявяването й, а когато е обявена без мотивите, същите се публикуват след изготвянето им.

3. Техническото изпълнение по публикуването на актовете в електронната страница се извършва всекидневно от системния администратор на съда.

4. В интернет-страницата на съда се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната.

5. При получено съобщение от администратора на хостинг - фирмата за наближаване на крайния размер на дисковата квота на сървъра, т.е изчерпване на дисковото пространство, данните от първото тримесечие на предходната година се снемат на електронен носител, който се съхранява в съда.

 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 50 от 09.11.2009 г. на административния ръководител – председателя на Районен съд гр.Попово.

ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

Полезна информация