РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

ЗА НАС

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

За нас

 

      Съдът осъществява правораздаването в Република България. Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

     Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, които със закон не са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. Общото ръководство по организиране дейността на съда се осъществява от председателя и заместника на административния ръководител.

      С приетият през 1880г Закон за устройство на съдилищата в България,който е сложил началото на организацията на съдебната система у нас, е създадено”мировото съдилище в гр.Попово”.  

     През 1931 година с нотариален акт-дарение, тогавашният околийски кмет на град Попово е дарил на Министерство на правосъдието, фонд “Съдебни сгради” дворно място за построяването на съдебна палата.  Сградата е построена през 1936-1937 година с квадратура 413 кв.м. В нея  и сега се  помещава Районен съд Попово.

    Тя е една от първите съдебни  палати построени в България, след приемането през 1926г  на “Закон за построяване сгради за съдебни места в Царство България”. Сградата е двуетажна  с прилежащо дворно място и красива паркова растителност. На първия етаж в сградата се помещава и районната прокуратура,също   деловодството на съда и канцеларията на службата по вписвания. На втори  етаж  има две съдебни зали, и кабинета, заети  от служители,държавните съдебни изпълнители   и съдията по вписвания.

    Новоизграденото крило в източната част на сградата,през 2006 година, е непосредствено долепено до основната част,   със самостоятелен вход. Във фоайето на който се помещава регистратурата на съда.

    По щат в съда работят четирима съдии, един държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и  19 съдебни служители.