Правила за изпращане на електронни съобщения и призовки

      Вътрешни правила за достъп до обществена информация

      Вътрешни правила за случайно разпределяне на делата

      Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница на Районен съд - гр. Попово

      Вътрешни правила за подбор и назначаване на съдебни служители

      Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица

      Вътрешни правила за чрез ПОС терминали на държавни  такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР  И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ПОПОВО

        

 

     І. Общи правила за назначаване на съдебни служители

 

1. Настоящите правила регламентират организацията на работа при подбор и наемане на съдебни служители в съдебната администрация.  Правилата целят гарантиране на конкурсното  начало и осигуряването на квалифицирани  и мотивирани служители, назначени след справедлива и прозрачна процедура.

2. Съдебните служители се назначават след провеждане на  конкурс, съобразно изискванията на чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.89 -96 от КТ, чл.130, чл.133,ал.1, чл.134, ал.1, чл.135,ал.1 и ал.2 и чл.136 от ПАС.

3. Конкурсът за съответната длъжност се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на Административния ръководител на съда.

·    Поименния състав на конкурсната  комисия  и нейният председател се определят с писмена заповед на председателя на съда за всеки конкурс;

·    Комисията заседава в пълния си състав  и взема решения с обикновено  мнозинство;

·    За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове;

·    В зависимост от длъжността, за която е обявен  конкурсът, в състава на комисията влиза и ръководителят  на съответното административно звено.

4. Непровеждането на конкурс (чл.343,ал.2 от ЗСВ и чл.133, ал.2 от ПАС) при преназначаване на съдебен служител  на друга длъжност в администрацията на същия съд, както и при преместването му в друг орган на съдебната власт е изключение  от правилото по т.2,  което се практикува само след доказана необходимост и наличие на квалифицирани кандидати. И в този случай   се   работодателят е длъжен :

·    ако преназначава от друг орган на съдебната власт: да оповести свободно работно място така,че да се даде възможност за участие /подаване на молби/ от максимален брой желаещи съдебни служители;

·    ако преназначава в рамките на съда:  да обяви пак свободно работно място така, че всички желаещи съдебни служители от Районен съд – Попово да могат да подадат молби за преназначаване.

·    Минималните стандарти  за горното оповестяване : обява на табло за съобщение в съда и поне 7 – дневен срок за кандидатстване.

    ІІ. Открита конкурсна процедура  

    Конкурсът се провежда при спазване изискванията на КТ и ПАС, като Заповедта, с която се   съдържа следната минимална информация :

1.   Длъжността, за която се  провежда конкурсът/постоянна, временна за пълно или непълно работно /;

2.   Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността и опит;

3.   специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от председателя на съда ;

4.   Начинът  на провеждане на конкурса и  за оценяването на кандидатите

5.   Необходимите документи, мястото и срокът  на подаването им;

6.   общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други  съобщения във връзка с конкурса ;

7.   Обявлението за конкурса се публикува в един централен или местен  ежедневник, в Интернет страницата на съда, като се поставя и на общодостъпно място в Районен съд – Попово.

8.   В обявлението се съдържат всички данни от заповедта на Председателя, кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика и информация за минималния размер на основната заплата за длъжността.

9.   Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса съобразно типов образец, Приложение №1 към настоящите правила, към което прилагат :

·    декларация от кандидата съгл. чл.131 от ПАС, че е пълнолетен  български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема  определена длъжност –Приложение № 2 към настоящите правила;

·    декларация от кандидата  по  чл. 107а, ал.1  от КТ –Приложение №3 към настоящите правила;

·    копие от документа за придобита образователно-квалификационна  степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността ;

·    копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж ;

·    автобиография ;

·    свидетелство за съдимост;

·    медицинско свидетелство;

·    други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността ;

 

10. На кандидатите се осигурява пълен достъп до всяка информация за свободното работно място : длъжностна характеристика, минимално трудово възнаграждение за съответната длъжност т.н.

11. Конкурсната комисия  разглежда всяко постъпило заявление, като преценява  дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението  на минималните и специфичните  изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността.

12. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят та посочените в обявата изисквания.Решението на комисията  относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.

13. В списъка  на допуснатите кандидати  се посочва датата на провеждане на  конкурса , която не може да бъде по –рано от 14 дни от изнасяне на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.

14. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

15. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на  входовете на съдебната палата и се публикуват  на интернет страницата на съда, не по –късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията  за участие в конкурса.

16. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в 7-дневен срок от обявяване на списъците.Административният ръководител на съда се произнася в 3 дневен срок, като решението му е окончателно.

Жалбата не спира конкурсната процедура

17. Когато няма допуснати кандидати , административния ръководител с писмена заповед прекратява конкурсната процедура.

18. Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

19. Начинът  на провеждане на конкурса  се определя със заповед  от Председателя на съда. Конкурсът може да се проведе  по един или по няколко от следните начини :

-     по документи ;

-     по  тест ;

-     диктовка /за определена длъжност/ ;

-     чрез събеседване ;

20. Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда  комисията оформя протокол с резултатите  от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса.

21. Протоколът от крайния резултат  на конкурса се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците  в него в 3 -дневен срок от провеждането му.

22. Административният ръководител с писмена заповед определя лицето, спечелило конкурса, показало най - добрия резултат в конкурсната процедура  и по време на събеседването /интервюто/.

23. С класирания на първо място кандидат се сключва трудов договор и му се връчва индивидуална длъжностна характеристика, съобразена с типовите длъжностни характеристики на съдебните служители в администрацията на съда. 

24.  Административният ръководител уведомява комисия Съдебна администрация” при ВСС за назначаването на съдебни служители на свободни щатни бройки, независимо от правното основание, съгласно Протокол № 18/08.04.2015 г. на Висш съдебен съвет.

    Приложения:

-     заявление за кандидатстване;

-     Автобиография;

-     Декларация по чл.136 ал.2 т.1 и т.2 от ПАС  за липса на обстоятелства по чл.131 ПАС;

-     Декларация по чл.132 от ПАС, във вр.с чл.107а, ал.1 от КТ.    

 

Настоящите правила подлежат на актуализация при промяна на нормативната уредба.

Настоящите правила, влизат в сила от датата на утвърждаването им и отменят утвърдените  предишни  такива.

ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

Полезна информация