Правила за изпращане на електронни съобщения и призовки

      Вътрешни правила за достъп до обществена информация

      Вътрешни правила за случайно разпределяне на делата

      Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница на Районен съд - гр. Попово

      Вътрешни правила за подбор и назначаване на съдебни служители

      Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица

      Вътрешни правила за чрез ПОС терминали на държавни  такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки

      Етичен кодекс на съдебните служители от Районен съд Попово

      Вътрешни правила за организацията на работа, правила за поведение, начин за определяне и изплащане на възнагражденията на съдебните заседатели в Районен съд - Попово

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И

ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ    НА

ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ГЛАВА І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тези правила се определят условията и редът за:

- приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица

- процедурата за разглеждане на сигнали за корупция

- процедурата за разглеждане на сигнали на граждани и

юридически лица

- водене на регистър за сигнали за корупция

Чл.2.Районен съд – Попово е осигурил следните канали за достъп на сигнали за корупция на граждани и юридически лица:

- в специално поставена пощенска кутия Сигнали за корупция до ВСС”, която се намира на І-ви етаж в съдебната сграда, непосредствено до  Съдебно изпълнителна служба” в РС Попово;

    -  при административен секретар на Районен съд – Попово

    -  в служба “Регистратура”;

    - пo пощата - на адрес: град Попово, ул. “Ал.Стамболийски ” №1    – Районен съд /вкл. и по ел.поща/

Чл.3. Всички сигнали, получени в Районен съд - Попово по

каналите за достъп се регистрират при Административния секретар.

Чл.4. Специално поставената пощенска кутия за сигнали за корупция, се намира на І-ви етаж в съдебната сграда, непосредствено до Съдебно изпълнителната служба”  в РС Попово. Кутията е обозначена с надпис: Сигнали за корупция до Висш съдебен съвет” и се проверява веднъж седмично от постоянна комисия, назначена със заповед на Административния ръководител – председател на Районен съд – Попово, която отговаря за събирането  на постъпилите пликове  и изготвяне на  протокол за резултатите от извършената  проверка на кутията. В случай, че бъде намерен плик в кутията, съставения протокол и плика се изпращат в края на месеца до Висш съдебен съвет, Комисия за борба с корупцията. Пликовете се отварят само в Комисията за борба с корупцията при Висш съдебен съвет.

 

ГЛАВА ІІ

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ

ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА

ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ СИГНАЛИ, ИЗВЪН ТЕЗИ, КОИТО СЕ ИЗПРАЩАТ НА ВСС.

 

Чл.5. Постъпилите и регистрирани във входящия регистър документи – писма, сигнали,  жалби,  искания и др. се предават от административния секретар на Административния ръководител –председател на Районен съд  Попово.

Чл.6. Ако бъде констатирано, че документът, съдържащ сигнал за корупция не е подписан и е анонимен, то той се оставя без движение.

Чл.7.Ако бъде констатирано, че не е в правомощията на Районен съд –Попово да разгледа въпроса, документът се препраща по компетентност на съответното ведомство и подателят писмено се уведомява за предприетите действия.

ГЛАВА ІІІ

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА

КОРУПЦИЯ.

 

Чл.8. Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция започва с резолюция на Административния ръководител – председател на Районен съд – Попово и назначаване на комисия за разглеждане на сигналите.

Чл.9. Административния ръководител – председател на Районен съд – Попово определя със заповед за всеки конкретен случай лицата, които ще участват в  комисия за разглеждането на сигнала за корупция.

Чл.10. В състава на всяка комисия за разглеждане в зависимост от естеството на сигнала за корупция  задължително се включват по един представител от службата, която е посочена в сигнала.При фактическа или правна сложност могат да се назначават комисии в по-широк състав.

Чл.11. Комисията за разглеждане на сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства (вкл. взема писмени обяснения от проверявания служител) за изясняване на обстоятелствата по сигнала за корупция. След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол в срок от 10 дни от постъпването на сигнала, към който се прилагат всички събрани доказателства. Протоколът се подписва от членовете на комисията.

Чл.12. Комисията за разглеждане на сигналите изготвя доклад и го предава заедно с протоколите и събраните доказателства на Административния ръководител – председател на Районен съд – Попово.

Чл.13. Административния ръководител – председател на Районен съд – Попово се произнася по доклада на комисията в седемдневен срок от предаването му.Отговор, съгласно резолюцията на Административния ръководител – председател на Районен съд – Попово, се изпраща до подателите с обратна разписка.

    ГЛАВА ІV

РЕГИСТЪР И ИНФОРМАЦИЯ.

Чл.14. Всички постъпили документи в Районен съд – Попово завеждат в специален регистър Регистър за сигнали за корупция”, който се съхранява от Адм.секретар на съда.

Чл.15. Регистърът за сигнали за корупция се води от Административния секретар на Районен съд – Попово

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от Административния ръководител – председател на Районен съд – Попово.

§ 2.След утвърждаването им Правилата да бъдат публикувани на интернет страницата на съда.

§  3. Под сигнали на  граждани и юридически лица се има предвид такива, касаещи организацията  и административната дейност на съда, поведението на съдебните служители и изпълнението на служебните им задължения.

 Приложения:

1. Регистър за сигнали за корупция.

Приложение No: 1

Регистър за сигнали за корупция

 

 

Входящ №

Дата на

регистрация

 

Име, адрес

и телефон

на

подателя

 

Резюме на

сигнала за

корупцията

 

Краен срок

за отговор

Отговор изх.№

 

Бележки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

Полезна информация