ЗА НАС    

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

съобщения

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

О Б Я В Л Е Н И Е 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“

На основание писмо изх. № 11-00- 504 от 27.04.2018 г. на  Министъра на Правосъдието, Районен съд – Попово ОБЯВЯВА свободна щатна бройка за длъжността съдия по вписванията”, която може да бъде заета при условията на чл. 68, ал.1,т.4 от Кодекса на труда (до заемане на длъжността въз основа на конкурс).

Кандидатите за заемане на длъжността следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.

Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление; 2. Автобиография; 3. Свидетелство за съдимост (оригинал); 4. Медицинско свидетелство за работа (оригинал); 5. Документ за психично здраве (оригинал); 6. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж (саморъчно заверени от кандидата); 7. Декларация, че лицето отговаря на изискванията  по чл.162 от ЗСВ; 8. Нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността Право” в цялост и удостоверение за придобита юридическа правоспособност; 

Място на подаване на документите: всеки работен ден от 09.00 ч. - 12.00 ч. и от 12.30 ч. - 17.00 ч. в сградата на Районен съд – Попово,  адрес: гр. Попово, ул. Александър Стамболийски №7, Съдебна палата, 2-ри етаж, стая №3 – административен секретар. Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
   Срок за подаване на документите: 7-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението във вестника.

След изтичане на срока документите на всички кандидати се изпращат в Министерство на правосъдието за осъществяване на подбор.
             Място за обявяване на съобщения, списъци и други документи във връзка с кандидатстването: на интернет страницата на съда:
www.rspopovo.com и на информационно табло, намиращо се на 1-ви етаж  срещу стая №8 – съдебно изпълнителна служба.

Обявлението е публикувано във вестник Търговищки новини”, бр.34 от 10.05.2018 г., стр.5, поставено е на информационното табло в ПпРС – 1-ви ет. (срещу съдебно изпълнителната служба),  както и е публикувано на интернет  страницата на съда, в раздел Съобщения“.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

 Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2015 год. може да внасяте държавни такси и депозитни суми по транзитната и набирателна сметка на съда чрез ПОС терминални устройства, поставени в служба Регистратурата” при Районен съд гр. Попово, находяща се на 1-ви етаж, в новото крило на съдебната палата.

Няма ограничения в размера на сумите и основанията за плащане.Плащанията могат да  се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти. При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат такси за превод и комисионни.  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за плащане чрез ПОС терминали на държавни такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки на Районен съд Попово

 

   Банкова информация :

   I. Транзитна  сметка:

 граждански, наказателни и изпълнителни дела

- за държавни такси ;

- глоби;

- съдебни разноски;

- удостоверения;

- копия от  съд.книжа  и документи ;

Сметка: IBAN  -  BG98UBBS80023106035106

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА- клон  гр. Попово   

BIG  код: UBВSBGSF

   II. Набирателна сметка:

граждански, наказателни и изпълнителни дела

- за депозити за вещи лица;

- за особени представители;

- за свидетели;

гаранции

Сметка: IBAN  -  BG91UBBS80023300138634

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА- клон  гр. Попово   

BIG  код: UBВSBGSF

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - ПОПОВО

 

                                                          

С цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на добра информираност за работата на съдебната система, Районен съд  - Попово обявява  8 юни 2018г. / петък / за  Ден на отворените врати”. 

От 10.00ч. до 12.00ч. всички заинтересовани могат да посетят съдебната палата и да се запознаят с организацията на работа в съда, със съдебните процедури  и функциите на съдебните служби.

През този ден всички посетители ще имат свободен достъп до  службите на съда.

        При проявен интерес за организирано посещение,  моля свържете се с административния секретар на съда.  

РЕЗУЛТАТ

от подбора по документи за заемане на длъжността СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА” в РС ПОПОВО при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.

 

Избран от Министерството на правосъдието за заемане на длъжността СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА” е Силвия Тодорова Иванова. Предстои встъпването й в длъжност.