Съдебни секретари
РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 

служби

          1.  Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;

  2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;

     3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;

     4.  Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;

    Протоколите се изготвят съобразно чл. 150 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 311 от  Наказателно-процесуалния кодекс в самото  заседание или най-късно  в  тридневен срок след съдебното заседание.

Съдебният секретар: